Pravna lica


POTREBNA DOKUMENTACIJA:

  • Profaktura isporučioca vozila
  • Zahtev za finansijski lizing
  • Saglasnost kreditnog biroa

pdf-iconPOTREBNI OBRASCI

Za sve dodatne informacije molimo Vas da nas kontaktirate

PRAVNA LICA

  1. Fotokopija rešenja o registraciji i OP obrasca;
  2. Potvrda Banke/Banaka o ukupnom ostvarenom prometu preko računa i broju dana u blokadi za poslednjih 12 meseci i podatke o dospelim a neizmirenim obavezama prema banci;
  3. Fotokopija kartona deponovanih potpisa i fotokopija lične karte direktora/vlasnika;
  4. Fotokopija rešenja o poreskom identifikacionom broju;
  5. Fotokopija zakonom propisanih Finansijskih izveštaja za poslednje dve godine (Bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o finansijskim tokovima)
  6. Po odobrenju lizinga: Menice primaoca lizinga.

Sva zahtevana dokumentacija mora biti pečatom overena od strane zvanično odgovornog službenog lica

Zastava Istrabenz Lizing, d.o.o. zadržava pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju