Šta je finansijski lizing

O LIZINGU

Lizing je nova opcija finansiranja koja primaocu lizinga omogućuje investiciju bez vezivanja sopstvenog kapitala, uspešno poslovanje i plasiranje osnovnih sredstava i kapitala u područje najveće moguće iskoristivosti. Na taj način čuva se kreditni okvir kod matičnih banaka i učvršćuje likvidnost ukupnog poslovanja.

Lizing,u tom smislu, nudi finansijske i druge mogućnosti kojih nema kod tradicionalnih metoda nabavke iz razloga što se za nabavku  ne angažuju sopstvena sredstva već se ona koriste za druge poslovne poduhvate, primalac lizinga ima veću likvidnost, nabavka putem lizinga ne umanjuje kreditnu sposobnost, primalac lizinga ima manje poreske obaveze, poboljšava se CASH FLOW primaoca lizinga, jer je on u mogućnosti da planira dinamiku priliva i odliva sredstava itd…

OSNOVNI PODACI O FINANSIJSKOM LIZINGU VOZILA

  1. Osnovica za obračun lizinga jednaka vrednosti predmeta lizinga po fakturi isporučioca sa PDV-om
  2. Primalac lizinga je dužan da plaća mesečnu lizing naknadu prema planu otplate
  3. Plaćanje se vrši u dinarima s tim da se iznos naknade usklađuje svakog meseca prema srednjem kursu NBS za EUR na dan uplate
  4. Primalac lizinga je u obavezi da  registruje i osigurava vozilo, kao i da uredno obavlja KASKO i obavezno osiguranje, uredno plaća troškove registracije i tehničkog pregleda i vodi brigu o tehničkoj ispravnosti predmeta lizinga
-->