Pravna lica


POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 • Profaktura isporučioca vozila
 • Zahtev za finansijski lizing
 • Saglasnost kreditnog biroa
 • Popunjena izjava stranke o tome da li je ona funkcioner, član uže porodice funkcionera ili bliski saradnik funkcionera (prilog 1 u zahtevu)
 • Popunjen UPITNIK O UPRAVLJAČKOJ I VLASNIČKOJ STRUKTURI I STVARNOM VLASNIKU (prilog 10 u zahtevu)

pdf-iconPOTREBNI OBRASCI

Za sve dodatne informacije molimo Vas da nas kontaktirate

PRAVNA LICA

 1. Fotokopija rešenja o registraciji;
 2. Fotokopija OP obrasca lica ovlašćenih za zastupanje preduzeća i direktora;
 3. Potvrda Banke/Banaka: o ukupnom ostvarenom prometu preko računa i podatke o dospelim, a neizmirenim obavezama prema Banci;
 4. Fotokopija kartona deponovanih potpisa (kopija dokumenta overena u matičnoj banci);
 5. Očitana lična karta direktora i vlasnika preduzeća (ukoliko nije ista osoba), odnosno kopija pasoša i boravišna dozvola (ukoliko je strani državljanin). Za svako pravno lice koje je osnivač/vlasnik preduzeća, sa minimalno 25% vlasničkog udela ili akcija, potrebno je dostaviti izvod iz registra, a ukoliko je u pitanju fizičko lice – fotokopiju lične karte ili pasoša (ukoliko je strani državljanin);
 6. Fotokopija poreskog identifikacionog broja;
 7. Fotokopija zakonom propisanih Finansijskih izveštaja za poslednje dve godine (bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o finansijskim tokovima)
 8. Po odobrenju fin. lizinga: menice Primaoca lizinga

Sva zahtevana dokumentacija mora biti pečatom overena od strane zvanično odgovornog službenog lica

Zastava Istrabenz Lizing, d.o.o. zadržava pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju

-->